ЕАЗИПА има две основни цели:

* Да осигури достъп до членство без ограничения, в това число и за извънстоличните правоносители.

* Да събере дължимите се плащания за създадени, изпълнени творби или записите им от ползвателите като осигури справедливото им разпределение и своевременно изплащане на правоимащите.
ЕАЗИПА има за цел също така в рамките на своите цели и задачи да подпомогне развитието на музикално сценичните изкуства и особено на младите.
ЕАЗИПА е приела да управлява, организира и подпомага публичното използване на репертора на 780 индивидуални членове и на участниците в 102 музикални и музикално танцови формации с обща численост 3 551, (по данни към 1 юни 2011).
ЕАЗИПА сключва договори по реда на чл. 58 от ЗАПСП с ползватели на произведения на носителите на авторски и сродните им права. ЕАЗИПА събира плащания от ползвателите на публични произведения, съгласно утвърдени по надлежен ред Тарифи (публикувани в рубриката ПОЛЗВАТЕЛИ).
ЕАЗИПА разпределя събраните плащания, съгласно утвърдените Вътрешни правила за разпределяне на постъпления (ВПРП) и в съответствие с изискванията на ЗАПСП.


1. Да се създадат равни условия за организации управляващи авторските и сродните им права;

2. Да се гарантира възможността на потребителите и носителите на авторски права на правото на избор на организация за колективно управление на авторски права.
Още…