ЕАЗИПА е организация за колективно управление на права в България, осъществяваща съвкупно управлението и на двете категории права в музикално сценичните изкуства – авторски и сродни.
Съгласно Закона за авторско право и сродните му права (ЗАПСП), ЕАЗИПА управлява правата на:
● носителите на авторски права – композиторите, авторите на текстове, хореография и аранжименти
● носителите на сродни права – на изпълнителите от всички музикално сценични жанрове и на музикалните продуценти и издатели
На сдружение ЕАЗИПА е издадено удостоверение за регистрация на дейност по колективно управление на права на следните категории права:
• получаване на отчисления от цената на продажбата, дължима на автори на произведения на изкуството при препродажба на техни произведения, когато една от страните по сделката или посредникът е търговец на произведение на изкуството/ чл.20 и чл.20а от ЗАПСП/
• отдаване под наем и в заем на носители съдържащи обекти на закрила по този закон /чл.22а,ал.1 и 2, чл.84, чл.90 и чл.90в от ЗАПСП/
• разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на обекти на закрила по този закон от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1,изр.първо и ал.8 от ЗАПСП/
Към 2013г ЕАЗИПА е в процес на оспорване на така издаденото удостоверение под № 12-00-0159 от 27.10.2011г. тъй като в него не е вписан целия завен от организацията предмет.
Видовете произведения, за които организацията има горепосочените правомощия са:
– Оригинални произведения на изкуството – графично и пластично изкуство, като картини, колажи, рисунки, скици, гравюри, щампи, литографии, скулптурни фигури, гоблени, керамики, произведения от стъкло и фотографии – при отчисление от цената на продажбата.
– Музикални и аудиовизуални произведения, звукозаписи и изпълнения, записи на филми и аудиовизуални произведения – при отдаване под наем на носители, които да съдържат.
Към края на 2011г, ЕАЗИПА управлява репертоара на 4 651 правоносители с авторски, сродни или с авторски и сродни права. Организацията не събира членски внос. Дължимите плащания за авторски и сродни права ЕАЗИПА определя на база обективни критерии и условия, при които функционират обектите ползватели като: райониране на населените места и курортните комплекси, вида и категорията на обектите, обем озвучавана търговска площ/легла/места и др., приходите от концертна, рекламна дейност и др.